fbpx

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta MEDICOVER DIAGNOSTICS sistema laboratorija, između ostalog, propisuje profesionalnost osoblja, pouzdanost analiza i povjerljivost podataka svakog pacijenta.

Natasa i Nina 2

Politika kvaliteta štiti osnovna načela zdravstvene zaštite

Svaki građanin ima pravo da dobije uslugu koja je u okviru djelatnosti rada Laboratorije uz poštovanje osnovnih načela zdravstvene zaštite, a to su:

  • pristupačnost,
  • pravičnost,
  • sveobuhvatnost i
  • kontinuiranost.


Svaki pacijent ima pravo na privatnost i poverljivost ličnih informacija.

ZU Laboratorija u oblasti imunologije „Medicover Diagnostics“ Banja Luka pruža usluge laboratorijske dijagnostike na profesionalan, nepristrastan i nezavisan način u skladu sa zakonom, propisanim pravilima, procedurama, uputstvima i dobrom laboratorijskom praksom.

Vodeća laboratorija za biohemijsku dijagnostiku

Osoblje Laboratorije obavlja svoje zadatke u skladu sa dodeljenim ovlašćenjima, odgovornostima i u svemu prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 15189:2018 i dobre laboratorijske prakse.

Izborom kompetentnog osoblja i kontinualnim unapređivanjem znanja i veština, održavamo visok nivo profesionalizma, što uz primenu novih dostignuća iz oblasti laboratorijske dijagnostike i savremene opreme vodi ka realizaciji osnovnog cilja: da kvalitet bude ono po čemu ćemo biti prepoznati kao vodeća laboratorija za biohemijsku dijagnostiku.

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve