fbpx
veracity logo.png

Sadržaj stranice

VERACITY NIPT NOVE GENERACIJE

Prenatalni test VERACITY je neinvazivni skrining test (NIPT) koji tačno može da detektuje prisustvo određenih genetskih poremećaja ploda, već od
10. nedelje trudnoće.

Za izvođenje VERACITY prenatalnog testa potreban je samo uzorak krvi majke. 

Prenatalni test može detektovati da li postoje hromozomske abnormalnosti ploda prije samog rođenja. Drugim riječima radi se o neinvazivnom skriningu koje ljekarima i budućim roditeljima daje informacije o zdravlju njihove bebe.

U sastavu našeg, Medicover sistema, nalaze se dvije laboratorije za genetiku, na Kipru u Njemačkoj koje posluju pod imenom Medicover Genetics.  

Zahvaljujući toj činjenici Medicover Diagnostics laboratorije BiH jedini su ovlašćeni zastupnik ovih testova te smo u saradnji sa kolegama iz Medicover Genetike pacijentima u BiH i cjenovno približili ove testove! 

Medicover Genetics nudi trenutno najpouzdanije prenatalne testove na tržištu VERACITY i VERAgene. 

VERACITY test dostupan je u svim laboratorijama MEDICOVER DIAGNOSTICS

VERACITY test je neinvazivni prenatalni test nove generacije koji precizno otkriva Daunov, Edvardsov i Patau sindrom, tri najčešća fetalna genetička poremećaja, kao i druge sindrome uzrokovane aneuploidijama X i Y hromozoma.

VERACITY test takođe pruža opciju utvrđivanja pola bebe, a ovaj test moguće je uraditi već od 10-te nedelje trudnoće. 

Test je bezbjedan i za majku i za plod jer se izvodi jednostavnim uzorkovanjem venske krvi majke. Preporučuje se kod jednoplodnih i blizanačkih trudnoća. 

Senzitivnost i specifičnost VERACITY testa su dokazane u tri kliničke validacione studije koje su sprovedene na stotinama uzoraka.

grafikaCopy.png

Koje mogućnosti prenatalnog testiranja postoje?​

Tokom prvog trimestra postoje konvencionalni skrining testovi koji uključuju ultrazvučni pregled i biohemijske analize krvi. U kombinaciji sa drugim parametrima, kao što su godine starosti majke, procjenjuje se rizik za pojavu određenih genetičkih poremećaja kod fetusa bez direktnog analiziranja DNK fetusa. Preciznost ovog skrining testa je niska (80 – 95%).

Ukoliko prenatalni skrining ukaže da fetus ima visok rizik za pojavu određenih genetskih stanja, vaš ljekar će preporučiti invazivni test kao što je amniocenteza ili biopsija horionskih čupica (CVS). Ovi invazivni testovi imaju visoku preciznost (>99%), ali u otprilike 1 u 200 slučajeva mogu da izazovu spontani pobačaj.

Sada ste, uz pomoć VERACITY testa, u prilici da uradite visoko precizno (>99%),  a u isto vrijeme bezbjedno, neinvazivno prenatalno testiranje.

Opcije Preciznost Bezbednost Vrijeme
Skrining prvog trimestra (Dabl test) Niska (80 - 95%) Nema rizika od gubitka trudnoće Može se uraditi između 11. i 14. nedelje trudnoće
Invazivna prenatalna dijagnostika Vrlo visoka (>99%) 0,5% rizik od gubitka trudnoće Može se uraditi nakon 12. nedelje (biopsija horionskih čupica) ili 16. nedelje (amniocenteza) trudnoće
veracity logo 1

Neinvazivni test nove generacije

Vrlo visoka (>99%) Nema rizika od gubitka trudnoće Može se uraditi već od 10. nedelje trudnoće

Zašto bi trebalo da razmotrite NIPT?

Sve značajne svjetske asocijacije ginekologa i perinatologa saglasne su da je neinvazivni prenatalni test (NIPT) najpouzdaniji i najjednostavniji način otkrivanja uobičajenih aneupolodija kod ploda (promjene u broju hromozoma). Zahvaljujući tome, NIPT-om se smanjuje broj trudnica koje se upućuju na invazivne dijagnostičke procedure, kao što je amniocinteza, i samim tim smanjuje se mogućnost spontanih pobačaja. Takođe, neki od ovih testova mogu da otkriju aneuplodije polnih hromozoma i mikrodelecije, koje: 

 • nisu povezane sa rizikom godina majke i mogu da se dogode u svim trudnoćama 
 • ne mogu da se otkriju drugim skrining metodama poput UZV-a i biohemijskih analiza 
 • javljaju se češće od autozomnih aneuplodija.

Kako se izvodi VERACITY prenatalni test?

Tokom trudnoće DNK fetusa prolazi kroz posteljicu, ulazi u krvotok majke i cirkuliše zajedno sa DNK majke. 

VERACITY test predstavlja neinvazivni prenatalni test nove generacije koji precizno mjeri i analizira slobodnoćelijsku fetalnu DNK u krvi majke, radi otkrivanja prisustva aneuploidija kod fetusa. 

VERACITY test je validiran za jednoplodne i blizanačke trudnoće. 

Ljekar ili laboratorijski tehničar uzima uzorak venske krvi majke i šalje ga u naše najsavremenije laboratorije radi analize. 

U laboratoriji se slobodnoćelijska DNK izdvaja iz majčine krvi i analizira našom sopstvenom, zaštićenom, analitičkom i bioinformatičkom tehnologijom nove generacije. Rezultati se šalju vašem ljekaru i vama u roku od nekoliko radnih dana.

9

Šta VERACITY test može da otkrije?​

VERACITY otkriva stanja koja se češće javljaju u populaciji, a mogu da budu uzrok teških poremećaja koji utiču na kvalitet života osobe. Rano, prenatalno otkrivanje ovih stanja unapređuje savremenu kontrolu trudnoće i pomaže u donošenju odluka o daljem tretmanu trudnoće. 

ANEUPLOIDIJE AUTOZOMNIH HROMOZOMA

 • Daunov sindrom (Trizomija 21) 
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) 
 • Patau sindrom (Trizomija 13)

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA
(samo u jednoplodnim trudnoćama)

 • Tarnerov sindrom (45 X)
 • Sindrom trostrukog X (47 XXX)
 • Klinefelterov sindrom (47 XXY)
 • Jakobs sindrom (47 XYY) 
 • Sindrom XX YY (48 XX YY)

MIKRODELECIJE

 • DiDžordžov sindrom (22q11.2)
 • Sindrom delecije (1p36)
 • Smit-Magenisov sindrom (17p11.2)
 • Volf-Hiršhornov sindrom (4p16.3

POL BEBE​

Prenatalni test

Šta analizira VERACITY prenatalni test i koje opcije mogu da odaberem?​

VERACITY TEST BASIC​

Veracity prenatalni test
 • Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)
 • Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)
 •  Informacije o polu (muški/ženški)

VERACITY TEST PLUS

Veracity prenatalni test
 • VERACITY TEST BASIC
 • Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna
 • Tarnerov sindrom (Monozomija X) Nedostatak X hromozoma (1 prema 2.000 kod ženske dece) 
 • Trostruki X sindrom (Trizomija X) – Višak X hromozoma kod ženske dece (1 prema 1.000 kod ženske dece)
 • Klinefelterov sindrom (XXY) Višak X hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece)
 •  XX YY Sindrom Višak X i Y hromozoma (1 prema 17.000 kod muške dece)
 • Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)
 • Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)
Popularno

VERACITY TEST PREMIUM​

Veracity prenatalni test
 • VERACITY TEST PLUS
 • DiDžordžov sindrom 22q11.2 Nedostatak dela 22.hromozoma (1 prema 1.000) 
 • 1p36 delecioni sindrom Nedostatak dela 1.hromozoma (1 prema 5.000)
 • Smit Magenisov sindrom(17p1 1.2) Nedostatak dela 17.hromozoma (1 prema 15.000)
 • Volf Hirshornov sindrom (4p1 6.3) Nedostatak dela 4.hromozoma (1 prema 50.000)

Imate li pitanje? Pišite nam!


KAKO FUNKCIONIŠE VERACITY TEST?

Tokom trudnoće fetalna DNK putuje od placente do majčinog krvotoka i cirkuliše zajedno sa njenom DNK. Nakon uzimanja uzoraka krvi majke u našim laboratorijama uzorak se šalje u našu genetsku laboratoriju Medicover Genetics. Iz majčine krvi izdvajamo DNK ploda i analiziramo pomoću bioinformatičke tehnologije poslednje generacije. Rezultati se dostavljaju vašelj ljekaru/genetičaru i vama u roku od 4 do 7 radnih dana. 

CILJANA ANLIZA 

VERACITY  je dizajniran za duboku analizu specifičnih genomskih regija čime se povećava preciznost i tačnost. VERACITY je nastao sa ciljem da prevaziđe nedostatke drugih NIPT testova svojom autentičnom i inovativnom tehnologijom kao i svojom metodologijom skrininga. Naime, smatra se da je samo 14% hromozomskog materijala od kliničkog značaja za fetalni skrining, drugim riječima promjena na ovim delovima isključivo, mogu dovesti do rođenja žive bebe. Iz tog razloga, VERACITY se fokusira na detekciju onih poremećaja koji su kompatibilni sa životom.

DETALJNA ANALIZA

VERACITY tehnologija izoluje fragmente DNK iz ciljanih regija na hromozomima od interesa i čita ih na izuzetno visokoj dubini očitanja, poboljšavajući statističku tačnost analize i povećavajući osjetljivost i specifičnost. To znači da je fokusiranim targetiranjem genomskih regiona i visokom dubinom čitanja nukleotida, VERACITY sve svoje kapacitete usmjerio na detekciju samo onih stanja koja su od suštinske i medicinske važnosti pružajući mogućnost budućim roditeljima da donesu odluke na bazi kvalitetnih informacija.

TAČNA ANALIZA

VERACITY koristi inovativni softver koji tačno izračunava fetalnu frakciju što povećava preciznost i pouzdanost testa.

Glavni benefiti Veracity testa su u činjenicama da se radi o testu koji je SIGURAN za majku i bebicu, JEDNOSTAVAN jer je potreban samo uzorak krvi majke, PREZICAN sa stopom detekcije većom od 99%, i BRZ jer su rezultati gotovi za 4 do 7 radnih dana.

Da li je VERACITY siguran?

Veracity je siguran test i ne predstavlja rizik ni po majku ni po bebu. 

Da li VERACITY otkriva genetske poremećaje koji su povezani sa godinama trudnice?

Učestalost autozomnih aneuplodija raste sa godinama majke. Međutim, aneuplodije polnih hromozoma i mikrodelecije nisu povezane sa godinama pa se mogu javiti bilo da se radi o mlađoj ili starijoj trudnoci. Zapravo, stručna udruženja ginekologa i perinatologa preporučuju testiranje za: 

 • Trizomije 21, 18, 13
 • Aneuplodije polnih hromozoma
 • Deleciju 22q11.2

VERACITY test preporučuje se u svim trudnoćama, bez obzira na godine trudnice kao i u trudnoćama koje su nastale nakon postupka vantjelesne oplodnje.

Benefiti VERACITY testa u odnosu na druge testove?

cijena prenatalnih testova

VERACITY je dizajniran od strane našeg tima stručnjakakako bi se izbjegli problemi povezani sa drugim testovima. Baziran je na tehnologiji poznatoj kao “Target Capture Enrichment” koja nalizira dijelove DNK koji sadrže testirane aneuplodije stotine puta, što rezultira visokom tačnošću i pouzdanošću. Tačnost ovog tetsa je 99%. 

Potpuno je siguran ua majku i bebu.

Test je prihvaćen i odobren od strane Američke asocijacije ginekologa, kao i strukovnih udrženja Evrope. 

Šta nam govore rezultati testa? 

Rezultate VERACITY testa ćemo poslati na email vama i vašem ljekaru. Test sadži detaljne informacije koje će pomoći vašem ljekaru u daljem praćenju trudnoće. 

 • VEOMA MALI RIZIK – predstavlja veoma malu mogućnost da fetus ima neko od testiranih stanja. U slučaju veoma malog rizika vaš ljekar će nastaviti sa kliničkim praćenjem trudnoće. 
 • VEOMA VISOK RIZIK – predstavlja veliku mogućnost da fetus ima jedno od testiranih stanja. U ovom slučaju ljekar će savjetovati dalje korake kao što su genetsko savjetovalište, i/ili izvođenje invazivne dijagnostičke procedure za potvrdu rizika. 

Cijene VERACITY testova?

Kao dio Medicover sistema, Medicover Diagnostics laboratorije ovlašćeni su zastupnik najpouzdanijih testova i zahvaljujući toj činjenici i saradnji sa kolegama iz Medicover Genetike približili smo cijenu prenatalnih testova trudnicama u našoj zemlji. 

0 analiza | 0,00 KM
Pogledaj sve

Radno vrijeme

Povodom Međunarodnog praznika rada laboratorije Medicover Diagnostics neće raditi 1. maja 2024. godine, dok je 2. maja radno vrijeme laboratorija 07.00 do 14.00h. 
 
Povodom vjerskog praznika Vaskrsa laboratorije u Republici Srpskoj rade praznično radno vrijeme: 
 
Petak, 03.05 – 07.00 do 14.00h
Subota, 04.05. – 08.00 do 14.00h
Ponedeljak, 06.05. – 07.00 do 14.00h
 
Četvrtak, 9. maj 2024. je neradni dan.